ARIT News

ℹ️📚 คู่มือการใช้งานบทเรียนออนไลน์ สำหรับนักศึกษา 👩🏻‍🏫

    วิธีขอรับบัญชีผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตและบทเรียนออนไลน์ ✅ Click 🖱: https://www.youtube.com/watch?v=NAcTOA7ztDo วิธีเข้าใช้งานระบบบทเรียนออนไลน์ (ครั้งแรก) ✅ Click 🖱: https://www.youtube.com/watch?v=4V83dO7EOhw ภาพรวมและโครงสร้างรายวิชา ✅ Click 🖱: https://www.youtube.com/watch?v=Kt-_0QVVojQ วิธีส่งไฟล์งานแบบฝึกหัดหรือการบ้านได้อย่างไร ✅ Click 🖱: https://www.youtube.com/watch?v=zKy6bJrgVmA วิธีทำแบบทดสอบออนไลน์ ✅ Click 🖱: https://www.youtube.com/watch?v=B-hgNSTaSJ4

ARIT News

ℹ️📚 คู่มือการใช้งานบทเรียนออนไลน์ สำหรับอาจารย์ 👩🏻‍🏫

ℹ️📚 คู่มือการใช้งานบทเรียนออนไลน์ สำหรับอาจารย์ 👩🏻‍🏫 Click 🖱: https://bit.ly/34GkPaM  รวมคลิปวิดีโอคู่มือการใช้งานบทเรียนออนไลน์ สำหรับอาจารย์ 🎥🎞 Click 🖱 : https://bit.ly/34QaMA4

ARIT News

ประชุมผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 3/2565

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.30 น. ได้ประชุมผู้บริหาร และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 3/2565

ARIT News

จัดอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขา เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา

วันที่ 23 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) พร้อมวิทยากร เพื่อจัดอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขา เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวันที่ 23 – 30 พฤษภาคม 2565 จัดอบรมหลักสูตร การใช้โปรแกรมกราฟิก โดยมีวิทยากร […]

ARIT News

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชครินทร์

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2565 ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชครินทร์ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)