ARIT News

ให้บริการห้อง 726 เพื่อจัดโครงการ “เทคนิคการใช้เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 726 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อใช้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม “เทคนิคการใช้เครื่องมือในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนางานมุ่งสู่องค์กรดิจิทัล” ระหว่างวันที่ 20-22 มิถุนายน 2565 จัดโดย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ARIT News

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ขอแสดงความยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 สู้รั้วมหาวิทยาลัยด้วยความยินดียิ่

ARIT News

โครงการส่งเสริมทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัล

วันศุกร์ที่ 17 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการส่งเสริมทักษะการเป็นพลเมืองดิจิทัล ให้กับบุคคลภายนอกที่สนใจ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นพลเมืองดิจิทัล สามารถใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการดำรงชีวิต การประกอบอาชีพ รวมไปถึงเป็นแหล่งข้อมูลเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Google Meet) โดยมีวิทยากร ดังนี้1. ผศ.สุชิน นิธิไชโยประธานสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์2. อาจารย์ ดร.กฤษฎา […]

ARIT News

จัดอบรมหลักสูตร การสร้างสื่อออนไลน์

วันที่ 23 พฤษภาคม – 21 มิถุนายน 2565 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานฉะเชิงเทรา ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ขอความอนุเคราะห์ให้ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) พร้อมวิทยากร เพื่อจัดอบรมหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขา เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยวันที่ 13 – 21 มิถุนายน 2565 ได้จัดอบรมหลักสูตร การสร้างสื่อออนไลน์ โดยมีวิทยากร […]

ARIT News

ประชุมเพื่อหารือ Action Plan PDPA

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี ได้เข้าประชุมเพื่อหารือ Action Plan PDPA ร่วมกับ รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี ดร.นฤชล เรือนงาม รองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากร ผศ.สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เกี่ยวข้อง ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ […]