ARIT News

10 ธันวาคม วันรัฐธรรมนูญ 🇹🇭

วันรัฐธรรมนูญในประเทศไทย เป็นวันที่ระลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยาม พุทธศักราช 2475 เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2475 เป็นรัฐธรรมนูญถาวรฉบับแรกของประเทศไทย โดยผลของการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ให้ยกเลิกพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยามชั่วคราว พุทธศักราช 2475 ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2475 ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เป็นระบอบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ปีเดียวกัน เริ่มเมื่อ 10 ธันวาคม ขอขอบคุณข้อมูลจาก : Wikipedia

ARIT News

๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

๕ ธันวาคม ๒๕๖๓ 🙏🏼🇹🇭 วันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ARIT News

โครงการ “จัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อขับเคลื่อนการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563 เวลา 9.00 น. ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.วรี เรืองสุข รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป อาจารย์วัชรี ปั้นนิยม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานวิทยบริการ อาจารย์สรรเสริญ ผาวันดี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาวสมพร มานะวะ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป และนางสาลินี บุญนาค บุคลากรกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป ได้เข้าประชุม เพื่อดำเนินโครงการ […]

ARIT News

โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill)

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 8.30 น. – 16.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/Newskill) เพื่อการมีงานทำและเตรียมความพร้อมรองรับการทำงานในอนาคตหลังวิกฤตการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) หลักสูตรประกาศนียบัตร (Non-Degree) หลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ARIT News

โครงการพิพากษ์แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568)

วันอังคารที่ 27 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.วรี เรืองสุข รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป และอาจารย์วัชรี ปั้นนิยม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานวิทยบริการ ได้เข้าร่วมโครงการพิพากษ์แผนปฏิบัติราชการมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2564 – 2568) ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ARIT News

จำแนกหนังสือที่มีอายุการใช้งาน 20 ปีขึ้นไป โดยไม่มีการยืมออกจากหอสมุดกลาง มรร. เมือง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการจัดทำห้องหนังสือเก่า – หายาก ณ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อจำแนกหนังสือที่มีอายุการใช้งาน 20 ปีขึ้นไป โดยไม่มีการยืมออกจากหอสมุดกลาง มรร. เมือง เพื่อนำไปจัดขึ้นชั้นที่อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (บางคล้า) ชั้น 3 เพื่อให้เป็นแหล่งเก็บหนังสือเก่า – หายาก และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ไม่สามารถหาซื้อได้จากสำนักพิมพ์ หรือจากร้านขสายหนังสือทั่วไป