ประชุมเปิดการตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ ประจำปี พ.ศ. 2561

วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2561 v และบุคลากรกลุ่มงานบริหารงานทั่วไป
ได้เข้าร่วมประชุมเปิดการตรวจสอบภายในแบบบูรณาการ ประจำปี พ.ศ. 2561
ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ
จัดการประชุดโดย หน่วยงานตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์