การตรวจสอบแบบบูรณาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันอังคารและวันพุธที่ 6 – 7 พฤศจิกายน 2561
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการตรวจสอบแบบบูรณาการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากหน่วยงานตรวจสอบภายใน
ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเมือง