ARIT News

จัดเตรียมอุปกรณ์และระบบเครือข่าย สำหรับการถ่ายทอดสด (Live) พิธีเปิดงานนิทรรศการเมืองสร้างสรรค์ ผลักดันสู่เมืองอัจฉริยะ “Padriew Innovation Week Present Chachoengsao Soft Power”

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 25661. นายบุญญา วาสี หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารและการสื่อสาร2. ว่าที่ร้อยตรีนพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร3. นายพรศักดิ์ เวชเจริญ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร4. นายใหม่ เดชอุดม บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร5. นายสันติชัย วงษ์สุวรรณ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดเตรียมอุปกรณ์และระบบเครือข่าย สำหรับการถ่ายทอดสด (Live) พิธีเปิดงานนิทรรศการเมืองสร้างสรรค์ ผลักดันสู่เมืองอัจฉริยะ “Padriew Innovation Week Present Chachoengsao Soft Power” […]

ARIT News

เข้าประชุมหารือแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการตัดสินใจคณะพยาบาลศาสตร์

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น.1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2 นายประสาร โปร่งธุระ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร3. นายพิทักษ์ ฐานะภักดี บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร4. นางสาวพิไลพร วงษา บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้าประชุมหารือแนวทางการพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการตัดสินใจคณะพยาบาลศาสตร์ ณ ห้อง72B อาคารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ARIT News

เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 “สุขทุกวันที่จันทบุรี”

วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 23 – 24 พฤศจิกายน 25661. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. นางสาวประภัสสร จันทร์แก้ว หัวหน้าหน่วยงานวิทยบริการ3. นางทัศนีย์ กระโจม บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการได้เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 12 “สุขทุกวันที่จันทบุรี” และร่วมบันทึกความร่วมมือเครือข่ายห้องสมุดมนุษย์แห่งประเทศไทย Thailand Human Library Network ณ หอประชุมสิริรำไพพรรณ อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี

ARIT News

เข้าร่วมโครงการการเขียนแผนที่ทางวัฒนธรรม (Cultural Mapping) สำหรับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น.1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. ผศ.ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเท3. นายธนนท์ หริการบัญชร บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร5. นายประสาร โปร่งธุระ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร6. นายสันติชัย วงษ์สุวรรณ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้าร่วมโครงการการเขียนแผนที่ทางวัฒนธรรม (cultural mapping) สำหรับการขับเคลื่อนทุนทางวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ โดยมีวิทยากร ดังนี้ 1. ดร.วรงศ์ นัยวินิจ […]

ARIT News

ให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังภายในเรือนจำกลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวข้อ การจัดทำที่คั่นหนังสือและงานวารสาร

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 25661. อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. ผศ.ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ3. นางสาวประภัสสร จันทร์แก้ว หัวหน้าหน่วยงานวิทยบริการ4. นางทัศนีย์ กระโจม บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ 5. นางสาวจรวยพร แก้วเข้ม บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ6. นางสาวธนัฏฐา วัฒนกุล บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ7. นายธีรพล ปฎิแพทย์ บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการได้ให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังภายในเรือนจำกลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา หัวข้อ การจัดทำที่คั่นหนังสือและงานวารสาร ในโครงการ […]

ARIT News

ให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังภายในเรือนจำกลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในโครงการ “ฝึกอบรมผู้ช่วยบรรณารักษ์ และซ่อมหนังสือ” ประจำปีงบประมาณ 2567

วันอังคารที่ 14 ถึง วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 25661. อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. นางสาวประภัสสร จันทร์แก้ว หัวหน้าหน่วยงานวิทยบริการ3. นางทัศนีย์ กระโจม บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ4. นางสาวจรวยพร แก้วเข้ม บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ5. นางสาวธนัฏฐา วัฒนกุล บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ6. นางสาวสมหมาย สุขเกษม บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ7. นายธีรพล ปฎิแพทย์ บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการได้ให้ความรู้แก่ผู้ต้องขังภายในเรือนจำกลาง จังหวัดฉะเชิงเทรา ในโครงการ […]