ARIT News

อบรมออนไลน์หลักสูตร “การจัดการเรียนการสอนแบบ Hyflex Classroom”

วันศุกร์ที่ 16 กันยายน 2565 เวลา 8.30 น. – 16.30 น. ผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้เข้าร่วมอบรมออนไลน์หลักสูตร “การจัดการเรียนการสอนแบบ Hyflex Classroom” จัดโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (Microsoft Teams)

ARIT News

ประชุมคณะกรรมการวางแผนและติดตามเร่งรัด การใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี ครั้งที่ 5/2565

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนางสาลินี บุญนาค บุคลากรหน่วยงานบริหารงานทั่วไป ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวางแผนและติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 5/2565 โดยมี ผศ.ดร.วัชรากร พาหะนิชย์ รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องเจ้าเสวย ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ขอขอบคุณรูปภาพจากงานประชาสัมพันธ์

ARIT News

Digital Learning Space

ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญชวนอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าใช้บริการ Digital Learning Space ณ ห้อง Center อาคาร 1 ชั้น 1 ศูนย์ในเมืองค่ะ #สะดวก#สะอาด#สบาย#สงบ#DigitalUniversity

ARIT News

ร่วมหารือแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ Digital University

วันพุธที่ 14 กันยายน 2565 เวลา 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร. กฤษณะ ช่องศรี รองผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา และอาจารย์จารุต ฐิติวร เข้าร่วมการประชุมกับอาจารย์รัตนวดี เศรษฐจิตร โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อการเข้าสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล เพื่อหารือแนวทางการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่ Digital University […]

ARIT News

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 15/2565

วันพุธที่ 14 กันยายน เวลา 09.00 น. 1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ3. อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ4. นางสาลินี บุญนาค บุคลากรหน่วยงานบริหารงานทั่วไปได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 15/2565 โดยมี รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ ห้องเจ้าเสวย อาคารราชนครินทร์ ขอขอบคุณรูปภาพจากงานประชาสัมพันธ์

ARIT News

ประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2565

วันอังคารที่ 13 กันยายน เวลา 09.30 น. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มอบหมายให้ ผศ. ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 3/2565 ณ ห้องประชุมมรุพงษ์ศิริพัฒน์ ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวาระการประชุมที่สำคัญ ประกอบไปด้วย1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา2. การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด “การพัฒนาระบบข้อมูลให้เป็นดิจิทัล (Digital Data) เพื่อนำไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ […]

ARIT News

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดโครงการเสวนาออนไลน์ เรื่อง “แนวทางดำเนินงานในปัจจุบัน อนาคต เพื่อมุ่งสู่การเป็นมหาวิทยาลัยดิจิทัล” ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมออนไลน์ Zoom Meeting โดยมีผู้ร่วมอภิปราย ดังนี้ 1. รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์2. ผศ.ดร.เด่นพงษ์ สุดภักดี รองอธิการบดีดิจิทัล มหาวิทยาลัยขอนแก่น3. ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ เกตุฉาย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา4. […]