ARIT News

เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One ชุดใหม่ติดตั้งในห้องเรียน จำนวน 68 เครื่อง

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ได้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One ชุดใหม่มาติดตั้งในห้องเรียน จำนวน 68 เครื่อง ณ ห้อง 8206 จำนวน 43 เครื่อง และห้อง 8207 จำนวน 25 เครื่อง อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า 🖥️⌨️🖱️🆕

ARIT News

เครื่องคอมพิวเตอร์ All in One ชุดใหม่ติดตั้งในห้องเรียน จำนวน 68 เครื่อง

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ได้มีเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One ชุดใหม่มาติดตั้งในห้องเรียน จำนวน 68 เครื่อง ณ ห้อง 8204 และ 8205 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า 🖥️⌨️🖱️🆕✨

ARIT News

วันเข้าพรรษา ๒๕๖๓

วันเข้าพรรษา ๒๕๖๓ ตรงกับวันจันทร์ที่ ๖ กรกฎาคม วันเข้าพรรษา เป็นวันที่พระสงฆ์เถรวาทจะอธิษฐานว่าจะพักประจำอยู่ ณ ที่ใดที่หนึ่ง ตลอดระยะเวลาฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา ๓ เดือน ตามที่พระธรรมวินัยบัญญัติไว้ โดยไม่ไปค้างแรมที่อื่น หรือที่เรียกติดปากกันโดยทั่วไปว่า “จำพรรษา” นั่นเอง 🙏🏼

ARIT News

วันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๓

วันอาสาฬหบูชา ๒๕๖๓ ในปีนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๕ กรกฎาคม ตรงกับวันแรม ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ ตามจันทรคติ เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมจากการตรัสรู้ให้แก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง ๕ ณ มฤคทายวัน เมืองพาราณสี 🙏🏼

ARIT News

การสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ (ภาค ข.) ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 ตำแหน่ง

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการสอบภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ (ภาค ข.) ในตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 2 ตำแหน่ง ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 🖥️⌨️🖱️✅

ARIT News

ประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลางงานจัดทำห้องศูนย์ข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (RRU Data Center)

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 9.30 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลางงานจัดทำห้องศูนย์ข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (RRU Data Center) ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์