ARIT News

สัมภาษณ์ในโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. ว่าที่ร้อยตรี นพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ และนายพรศักดิ์ เวชเจริญ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับการพิจารณาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และเป็นศิษย์เก่าสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้ารับการสัมภาษณ์ในโครงการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ปีการศึกษา 2562

ARIT News

ทรงพระเจริญ 🙏🏼🇹🇭

๑๒ สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 

ARIT News

กิจกรรม : พัฒนาศักยภาพบุคลากรและแรงงานในภาคอุตสาหรรม ด้านคอมพิวเตอร์

วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 8 – 9 สิงหาคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) ในโครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านภาษา การใช้เทคโนโลยีด้านการศึกษาเชิงประสบการณ์ให้เกิดการเรียนรู้ด้สนอุตสาหกรรมใหม่ ในกิจกรรม : พัฒนาศักยภาพบุคลากรและแรงงานในภาคอุตสาหรรม ด้านคอมพิวเตอร์

ARIT News

เลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม 2563 นายพรศักดิ์ เวชเจริญ บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการของหน่วยเลือกตั้งกรรมการอุทธรณ์ และร้องทุกข์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ARIT News

พิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ

วันพุธที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. อาจารย์วัชรี ปั้นนิยม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวสมพร มานะวะ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานทั่วไป และว่าที่ร้อยตรี นพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมพิธีถวายราชสดุดีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ หอประชุม ชั้น ๕ อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ARIT News

ทรงพระเจริญ

ทรงพระเจริญ ๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 🙏🏼

ARIT News

พิธีมอบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ

วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์วัชรี ปั้นนิยม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวสมพร มานะวะ และว่าที่ร้อยตรี นพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ARIT News

ระชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดของงานให้กับนักศึกษาฝึกงาน

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.00 น. อาจารย์สรรเสริญ ผาวันดี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มีการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดของงาน ให้กับ 1. นายพงศธร อรัญอรพินิจ 2. นายศรันย์ ศรีคำดี 3. นายวงศกร ถาวรสุข 4. นายชาคริต สุขเจริญ 5. นายชญานนท์ บุญส่ง สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ […]