ARIT News

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานวิทยบริการ ได้เข้าร่วมการบรรยายเพื่อแนะนำการใช้งานหอสมุดกลางและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ARIT News

ให้บริการห้อง 900 เพื่อจัดโครงการ “เทคนิคการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณในยุค New Normal”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) เพื่อใช้จัดโครงการเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณในยุค New Normal ระหว่างวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2565 จัดโดย สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ARIT News

วันพุธและวันพฤหัสบดีที่ 29 – 30 มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยตรีนพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ และนายใหม่ เดชอุดม บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ปฎิบัติงานร่วมกับหน่วยงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อดำเนินการ Live การเสวนาในแฟนเพจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา เรื่อง แนวทางพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อศึกษาความก้าวหน้า โอกาส และอุปสรรค ของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City […]

ARIT News

โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM) พร้อมนำเสนอและได้รับรางวัลชนะเลิศ

ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมนำเสนอและได้รับรางวัลชนะเลิศในหัวข้อ ” โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ Platform ในทักษะด้านดิจิทัลสำหรับการจัดการเรียนการสอนบนวิถีชีวิตใหม่” ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ARIT News

เข้าร่วมอบรม Data Visualization – Dashboard

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายประสาร โปร่งธุระ และนายสันติชัย วงษ์สุวรรณ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมอบรมวิธีการใช้งานแพลตฟอร์มข้อมูลเมือง จ.ฉะเชิงเทรา หัวข้อ Data Visualization – Dashboard (พร้อมฝึกปฏิบัติทดลองใช้งานจริง) ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Microsoft Teams)

ARIT News

ประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวข้องกับการสอบ ICDL

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวข้องกับการสอบ ICDL โดยมี ▶️ ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์▶️ ดร.ณรงค์ พันธุ์คง ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี▶️ ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ▶️ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ▶️ นักศึกษาที่สมัครสอบหลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นแก่นักศึกษา “หลักสูตร Application Essentials” […]

ARIT News

ร่วมอบรม CDP จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ครั้งที่ 1

วันพุธที่ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายสันติชัย วงษ์สุวรรณ และนายประสารโปร่งธุระ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมอบรม CDP จังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล ครั้งที่ 1 ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Microsoft Teams)

ARIT News

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565

วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2565 ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานวิทยบริการ และ ดร.กฤษฎา พลอยศรี ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าร่วมการบรรยาย เรื่อง “ห้องสมุดดิจิตัลแลพการเพิ่มศักยภาพการเรียนรู้” ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และค่ายเสริมสร้างอัตลักษณ์นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 และยังให้นักศึกษาทำกิจกรรมตอบคำถามร่วมการผ่านการใช้โปรแกรม Kahoot รวมถึง นายบุญญา วาสี และว่าที่ร้อยตรีนพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ […]