ARIT News

สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 11.00 น.1. นายจักรภพ ยิ้มงาม บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บางคล้า2. นายปฐมพงศ์ จันพิทักษ์ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร บางคล้าได้สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อเตรียมการเลือกตั้งประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารเรียนบูรณาการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า

ARIT News

ประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และกำหนดราคากลางของงานจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูล (RRU Data Center) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2566

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น.1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. นางสาลินี บุญนาค ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ3. นายบุญญา วาสี หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร4. นายภิญโญ สารนาถ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร5. ว่าที่ร้อยตรีนพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้าประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) และกำหนดราคากลางของงานจัดซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง และปรับปรุงห้องศูนย์ข้อมูล (RRU Data […]

ARIT News

เข้าร่วมโครงการยกระดับการจัดการความรู้ (KM)

วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น. 1. ผศ.ดร.นลินา ไชยะ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. นางทัศนีย์ กระโจม บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ3. นางสาวจันจิรา ยุทธหาญ บุคลากรหน่วยงานบริหารงานทั่วไปได้เข้าร่วมโครงการยกระดับการจัดการความรู้ (KM) วัตถุประสงค์เพื่อทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาการจัดการความรู้ สร้างบุคลากรที่สามารถเป็นแกนหลักในการดำเนินการจัดการความรู้ อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้เกิดสังคมแห่งการจัดการความรู้และนำไปพัฒนาหน่วยงาน โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์วุฒิชัย ธนาพงศธร เป็นวิทยากรในการบรรยายและฝึกปฏิบัติการ “การเสริมสร้างผู้นำแกนหลักในการจัดการความรู้” และอภิปราย ตอบข้อซักถาม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ณ […]

ARIT News

อบรมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล (Online) ให้กับนักศึกษาที่ชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5 ประจำปี 2566 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัด “อบรมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล (Online) ให้กับนักศึกษาที่ชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5 ประจำปี 2566” ให้กับนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีวิทยากร ดังนี้1. ผศ.ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคง รองคณบดีวางแผนและพัฒนาและประกันคุณภาพ คณะครุศาสตร์2. […]

ARIT News

อบรมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล (Online) ให้กับนักศึกษาที่ชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5 ประจำปี 2566 คณะวิทยาการจัดการ

วันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 18 – 19 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9.00 น. – 16.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัด “อบรมนักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมและสอบวัดสมรรถนะด้านดิจิทัล (Online) ให้กับนักศึกษาที่ชั้นปีที่ 4 และปีที่ 5 ประจำปี 2566” ให้กับนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ โดยมีวิทยากร ดังนี้วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 25661. อาจารย์สุพัฒน์ […]

ARIT News

ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 726 เพื่อใช้โครงการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 8.30 น. – 13.30 น.1. นางสาวพิไลพร วงษา บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2. นายสันติชัย วงษ์สุวรรณ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 726 เพื่อใช้โครงการทดสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษก่อนสำเร็จการศึกษา ด้วยระบบออนไลน์ ให้กับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาขาวิชาการสอนภาษาจีน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ARIT News

ภาพบรรยากาศบูธของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันที่สอง

ภาพบรรยากาศบูธของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 ในงาน Open House 2023 มีนักศึกษาให้ความสนใจกิจกรรมในบูธสำนักฯ อย่างมากมาย โดยมีกิจกรรมดังนี้– ตอบคำถามชิงรางวัล – หนังสือจากหอสมุดกลางแจกฟรี – ลงทะเบียนรับของรางวัล สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอขอบคุณ นักเรียนจากทุกโรงเรียน และนักศึกษาทุกคนที่ให้ความสนใจ และเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวอย่างหนาแน่น

ARIT News

ภาพบรรยากาศบูธของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ วันแรก

ภาพบรรยากาศบูธของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 ในงาน Open House 2023 มีนักศึกษาให้ความสนใจกิจกรรมในบูธสำนักฯ อย่างมากมาย โดยมีกิจกรรมดังนี้ – ตอบคำถามชิงรางวัล – หนังสือจากหอสมุดกลางแจกฟรี – ลงทะเบียนรับของรางวัล – ถ่ายรูปบรรยากาศหอสมุดกลาง และ ห้อง Computer Center พร้อม Check in รับของรางวัล โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นในพรุ่งนี้อีก […]