ACTIS & NCOBA 10th

วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2559 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้จัดโครงการประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ 2016/2
ด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และระบบสารสนเทศประยุกต์
และการประชุมวิชาการด้านบริหารธุรกิจ และบริการวิชาการ ครั้งที่ 10
(ACTIS&NCOBA 10th) ณ อาคารบัณฑิตศึกษา (อาคาร 7)

ACTIS&NCOBA 10th.