ARIT News

ประชุมทดลองและสอนการใช้งานระบบการเรียนรู้ Future Skill

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ผู้บริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากร ได้เข้าประชุมทดลองและสอนการใช้งานระบบการเรียนรู้ Future Skill ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)#ขอขอบคุณรูปภาพจากสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ARIT News

ประชุมติดตามการจัดทำหนังสือ Good University 82 ปี

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นายบุญญา วาสี หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และนางสาวชนิตสิรี โพธิ์เงิน บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้เข้าประชุมติดตามการจัดทำหนังสือ Good University 82 ปี มรร. กับความสำเร็จการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ#ขอขอบคุณรูปภาพจากงานประชาสัมพันธ์

ARIT News

ประชุมเพื่อพิจารณาบูธในการจัดนิทรรศการและการแสดงผลงานเด่น

วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.30 น. 1. นางสาลินี บุญนาค ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการฯ2. นายบุญญา วาสี หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร3. ว่าที่ร้อยตรีนพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร4. นางสาวชนิตสิรี โพธิ์เงิน บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้าประชุมเพื่อพิจารณาบูธในการจัดนิทรรศการและการแสดงผลงานเด่น ที่จะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า โดยมีผศ.สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์ พัฒนานวัตกรรม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน เป็นประธานในการประชุมดังกล่าว ณ […]

ARIT News

คณะกรรมการดำเนินการผู้ตรวจพัสดุประจำปี 2565 ได้ตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ของบุคลากร

วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 น. คณะกรรมการดำเนินการผู้ตรวจพัสดุประจำปี 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดังนี้1. นางสาวสมพร มานะวะ2. นางสาวประภัสสร จันทร์แก้ว3. นายบุญญา วาสี4. นางทัศนีย์ กระโจม5. นางสาวสมหมาย สุขเกษม6. นายประสาร โปร่งธุระ7. นางสาวพิไลพร วงษา8. นายภิญโญ สารนาถ9. นายจักรภพ ยิ้มงาม10. […]

ARIT News

ประชุมเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น.1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ3. นางสาลินี บุญนาค ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการฯ4. นางสาวสมพร มานะวะ หัวหน้าหน่วยงานบริหารงานทั่วไป5. นางสาวประภัสสร จันทร์แก้ว หัวหน้าหน่วยงานวิทยบริการ6. นายบุญญา วาสี หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดประชุมเพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน สำหรับข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 […]

ARIT News

ประชุมทีมการจัดแสดง นิทรรศการและผลงานเด่นของสำนักวิทยบริการฯ

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565 เวลา 14.00 น. การประชุมทีมการจัดแสดง นิทรรศการและผลงานเด่นของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่จะมีในวันที่ 9 – 12 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ บางคล้า ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)

ARIT News

ให้สัมภาษณ์และปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญภายนอก ร่วมกันพิจารณารายละเอียดระบบบริหารงานวิชาการ

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม 2565 เวลา 9.30 – 16.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดประชุมคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ดังนี้1. หน่วยงานบริหารบุคคล2. กองนโยบายและแผน3. งานบริหารทั่วไป (คลังพัสดุ)4. หน่วยงานคลัง (การเงิน/บัญชี)5. หน่วยงานตรวจสอบภายใน6. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ7. งานทะเบียนนักศึกษาและจัดเก็บรายได้เพื่อให้สัมภาษณ์และปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญ บริษัท Soft Skill ร่วมกันพิจารณารายละเอียดระบบบริหารงานวิชาการ ในการใช้งานระบบบริหารจัดการองค์กร (ERP : […]