ARIT News

การจัดทำคู่มือปฏิบัติงานหลักเพื่อเป็นแนวทางในการประเมินระหว่างสัญญาจ้างระยะที่ 3

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ดังนี้1. นางสาวธนัฏฐา วัฒนะกุล2. นางทัศนีย์ กระโจม3. นางสาวสมหมาย สุขเกษม4. นางสาวหนึ่งฤทัย มีทรัพย์อรุณ5. ว่าที่ร้อยตรีนพดล เวศวงศ์ษาทิพย์6. นายบุญญา วาสี7. นายธนนท์ หริการบัญชร 8. นายภิญโญ สารนาถ9. นายปฐมพงศ์ จันพิทักษ์และพี่เลี้ยงในการจัดทำคู่มือ […]

ARIT News

โครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา (EdPEx) ปีงบประมาณ 2566

วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 เวลา 8.30 น. – 16.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา (EdPEx) ปีงบประมาณ 2566 โดยมีผู้บริหารและบุคลากรทุกท่านในสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมโครงการดังกล่าว เพื่อระดมสมองในการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงและวิธีการแก้ปัญหาในด้านต่าง ๆ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ARIT News

ประชุมชี้แจงและการดำเนินโครงการแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ครบวงจรสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบยั่งยืน

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าประชุมชี้แจงและการดำเนินโครงการแพลตฟอร์มการตลาดออนไลน์ครบวงจรสำหรับผลิตภัณฑ์ชุมชนแบบยั่งยืน จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)

ARIT News

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประชาสัมพันธ์องค์กร การทำงานเป็นทีม และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์”

วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.00 น.1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. อาจารย์ ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ3. นางสาวชนิตสิรี โพธิ์เงิน บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร4. นายพรศักดิ์ เวชเจริญ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร5. นายธีรพล ปฏิแพทย์ บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ6. นางสาวหนึ่งฤทัย มีทรัพย์อรุณ บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการได้เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การประชาสัมพันธ์องค์กร การทำงานเป็นทีม และการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์” […]

ARIT News

บรรยากาศในงานจัดแสดงนิทรรศการและผลงานเด่น ของสำนักวิทยบริการฯ

บรรยากาศในงานจัดแสดงนิทรรศการและผลงานเด่น ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในวันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า โดยมี นายขจรเกียรติ รักพานิชมณี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา รศ.ดร.ดวงพร ภู่ผะกา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมผู้ติดตามเข้าเยี่ยมชมบูธ

ARIT News

บุคลากรหน่วยงาน ICT จัดเตรียมบูธ และเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ ในงานจัดแสดงนิทรรศการและผลงานเด่น

วันพุธและวันพฤหัสบดีที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2565 บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดเตรียมบูธ และเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ ในงานจัดแสดงนิทรรศการและผลงานเด่นที่จะจัดขึ้นในวันศุกร์และวันเสาร์ที่ 11– 12 พฤศจิกายน 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ศูนย์บางคล้า

ARIT News

อบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือ E-Book”

วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 น. – 16.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือ E-Book” โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร เข้าร่วมอบรมดังกล่าว ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom

ARIT News

เข้าร่วมกิจกรรม “นายกสภามหาวิทยาลัยพบประชาคม มรร.”

วันพุธที่ 9 พ.ย. 2565 เวลา 9.00 น. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์ ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม “นายกสภามหาวิทยาลัยพบประชาคม มรร.” โดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกลุ่มร่วมกับ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน และบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อร่วมระดมความคิดในการพัฒนามหาวิทยาลัยในด้านต่าง ๆ ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารราชนครินทร์