ARIT News

เพชรราชนครินทร์ ประจำปี 2565

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายบุญญา วาสี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ หน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้รับรางวัล “เพชรราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปี 2565” 

ARIT News

ประชุมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 9.30 น.1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. นางสาลินี บุญนาค ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ3. นางสาวประภัสสร จันทร์แก้ว หัวหน้าหน่วยงานวิทยบริการ4. นางสาวสมพร มานะวะ หัวหน้าหน่วยงานบริหารงานทั่วไป5. นางสาวจันจิรา ยุทธหาญ บุคลากรหน่วยงานบริหารงานทั่วไปได้เข้าร่วมประชุม เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence) ณ […]

ARIT News

ประชุมสรุปผลการดำเนินการโครงการภาพรวม โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ

วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม 2565 เวลา 9.00 น. 1. นายประสาร โปร่งธุระ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร2. นายสันติชัย วงษ์สุวรรณ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้าร่วมประชุมเสมือนจริง (Virtual Interactive Conference Room) สรุปผลการดำเนินการโครงการภาพรวม โครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) กิจกรรม การจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ หน่วยงานภาครัฐระดับกรม และส่วนภูมิภาคระดับจังหวัด จัดโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม […]

ARIT News

อบรม หลักสูตร “คลินิกให้คำปรึกษาการดำเนินการตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565”

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม เวลา 15.30 น. – 16.30 น. คณะผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้เข้าร่วมอบรม หลักสูตร “คลินิกให้คำปรึกษาการดำเนินการตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565” โดยมี นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เป็นวิทยากรในการอบรม ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) และถ่ายทอดสด […]

ARIT News

หน่วยงานวิทยบริการ อบรมการใช้โปรแกรมการทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Canva

วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 14.30 น. อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยบุคลากรหน่วยงานวิทยบริการ ได้เข้าอบรมการใช้โปรแกรมการทำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Canva เพื่อใช้ในการรีวิวหนังสือหนังสือแนะนำ ในรูปแบบ Infographic ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในเมือง

ARIT News

เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

วันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 8.00 น.1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. อาจารย์ ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ3. อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ4. นางสาลินี บุญนาค ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ5. นางสาวประภัสสร จันทร์แก้ว หัวหน้าหน่วยงานวิทยบริการ6. นางสาวสมพร มานะวะ หัวหน้าหน่วยงานบริหารงานทั่วไป7. นายบุญญา วาสี หัวหน้าหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร8. นางทัศนีย์ […]

ARIT News

จัดเตรียมระบบ Zoom พร้อมอุปกรณ์ ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล

วันจันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 15.00 น. ว่าที่ร้อยตรีนพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดำเนินการจัดเตรียมระบบ Zoom พร้อมอุปกรณ์ ร่วมกับงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่จะมีในวันอังคารที่ 20 ธันวาคม 2565 เวลา 8.00 น. ณ ห้องโชคอนันต์ […]