ARIT News

เปิดรับสมัคร “หลักสูตร Application Essentials” รุ่นที่ 2

เชิญชวน นักศึกษาทุกระดับ สมัครสอบหลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นแก่นักศึกษา “หลักสูตร Application Essentials” รุ่นที่ 2เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 22 กรกฎาคม 2565 พร้อมรับใบ ICDL Certificate สำหรับผู้ที่สอบผ่านผู้ที่สอบไม่ผ่านในรุ่นที่ 1 สามารถสมัครสอบได้นะคะ #สมัครและสอบฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะ กำหนดการสอบ  https://bit.ly/3NXb1hDสมัครสอบ https://bit.ly/3P3oaqH

ARIT News

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สอบผ่าน ในหลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นแก่นักศึกษา “หลักสูตร Application Essentials”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สอบผ่าน ในหลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นแก่นักศึกษา “หลักสูตร Application Essentials” สำหรับนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมการสอบในครั้งที่ 2รวมถึงนักศึกษาที่สอบไม่ผ่านในครั้งที่ 1 สามารถลงชื่อสอบใหม่ได้ ติดตามข่าวสารการรับสมัครได้ที่นี่ เร็ว ๆ นี้

ARIT News

ทดสอบในหลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นแก่นักศึกษา “หลักสูตร Application Essentials” สำหรับนักศึกษา

วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดการ ทดสอบในหลักสูตรพัฒนาทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นแก่นักศึกษา “หลักสูตร Application Essentials” สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีการแบ่งกลุ่มในการสอบเป็น 3 รอบ ดังนี้กลุ่มที่ 1 : เวลา 9.00 น. – 10.00 น.กลุ่มที่ 2 : เวลา […]

ARIT News

หลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษาฯ

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม 2565 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดการอบรมหลักสูตรทักษะดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นและทักษะขั้นสูงเฉพาะเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรดิจิทัลทางการศึกษา ในบริบทประเทศไทย สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีวิทยากร ดังนี้ ช่วงเช้า อาจารย์กรรณิการ์ มาระโภชน์อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการผศ.ดร.ทัศนีย์ รอดมั่นคงอาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา คณะครุศาสตร์ ช่วงบ่ายอาจารย์ ดร.กฤษฎา พลอยศรีรองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะครุศาสตร์ ผศ.ดร.ณัฐที ปิ่นทองรองคณบดีวางแผนและพัฒนาและประกันคุณภาพ และอาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม […]

ARIT News

ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม 2565 ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานวิทยบริการ ได้เข้าร่วมการบรรยายเพื่อแนะนำการใช้งานหอสมุดกลางและเทคโนโลยีสารสนเทศ ในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ARIT News

ให้บริการห้อง 900 เพื่อจัดโครงการ “เทคนิคการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณในยุค New Normal”

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) เพื่อใช้จัดโครงการเชิงปฏิบัติการเทคนิคการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณในยุค New Normal ระหว่างวันเสาร์และวันอาทิตย์ที่ 2 – 3 กรกฎาคม 2565 จัดโดย สถาบันพัฒนาศักยภาพกำลังคนแห่งอนาคต มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ARIT News

วันพุธและวันพฤหัสบดีที่ 29 – 30 มิถุนายน 2565 ว่าที่ร้อยตรีนพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ และนายใหม่ เดชอุดม บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ปฎิบัติงานร่วมกับหน่วยงานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อจัดเตรียมอุปกรณ์เพื่อดำเนินการ Live การเสวนาในแฟนเพจ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ฉะเชิงเทรา เรื่อง แนวทางพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อศึกษาความก้าวหน้า โอกาส และอุปสรรค ของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ Smart City […]

ARIT News

โครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM) พร้อมนำเสนอและได้รับรางวัลชนะเลิศ

ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมโครงการจัดการความรู้เพื่อพัฒนาองค์กร (KM) มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ พร้อมนำเสนอและได้รับรางวัลชนะเลิศในหัวข้อ ” โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ Platform ในทักษะด้านดิจิทัลสำหรับการจัดการเรียนการสอนบนวิถีชีวิตใหม่” ณ ห้องโชคอนันต์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์