ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2560

RRU 2017
วันพุธ – วันศุกร์ที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2560
บริหารและหัวหน้ากลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้ความรู้กับนักศึกษาใหม่ในหัวข้อ
“สารสนเทศเพื่อการเรียนรู้” ณ อาคารราชนครินทร์ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์