EEC 2017

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดโครงการ
“การขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา
รองรับการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
Thailand’s Eastern Economic Corridor (EEC)” ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารราชนครินทร์