การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ

IMG_7332-horz-vert

วันเสาร์และอาทิตยที่ 24 – 25 ธันวาคม 2559
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดอบรมหลักสูตร
“การใช้ภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการ” โดยมีอาจารย์ Virgilio Marc Mcintyre
อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เป็นวิทยากรในการอบรม ณ หอสมุดกลาง