9 ตุลาคม วันไปรษณีย์โลก (World Post Day)

011058 (1)

9 ตุลาคม วันไปรษณีย์โลก (World Post Day)
เป็นวันครบรอบการก่อตั้งองค์การไปรษณีย์สากล (UPU) ที่เกิดขึ้นในปี 1874
และได้ประกาศให้วันนี้ เป็นวันไปรษณีย์โลก ตั้งแต่ปี 1969 เป็นต้นมา

 : : ผลงานโดยนักศึกษาฝึกงาน นางสาววันเพ็ญ จันทร์กำจร : :
: : สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต : :