โครงการ “พัฒนาทีมงานเพื่อความเป็นเลิศสู่งานบริการ”

IMG_6929 1

วันพฤหัสบดีและศุกร์ที่ 29 – 30 ธันวาคม 2559
สำนักวิทบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดโครงการ
“พัฒนาทีมงานเพื่อความเป็นเลิศสู่งานบริการ”
โดยมีอาจารย์วิยะดา วรธนานันท์ สํานักการศึกษาต่อเนื่อง
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นวิทยากรในการอบรม
ณ ห้องทองเจ้าพัฒน์ ชั้น 4 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ