ข้อตกลงให้ใช้สถานที่บริการ AIS Super Wifi และเสาสัญญาณโทรศัพท์ 4G

AISวันอังคารที่ 27 ธันวาคม 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
ได้ทำข้อตกลงกับบริษัท แอดวานซ์ ไรเลส เน็ทเวอร์ค จำกัด
ให้ใช้สถานที่บริการ AIS Super Wifi และเสาสัญญาณโทรศัพท์ 4G