การผลิตสื่อมัลติมีเดียเสมือนจริงบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน

AllSmartPhoneวันเสาร์และอาทิตยที่ 24 – 25 ธันวาคม 2559
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดอบรมหลักสูตร
“การผลิตสื่อมัลติมีเดียเสมือนจริงบนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน”
โดยมีอาจารย์พงศธร ปาลี อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์ เป็นวิทยากรในการอบรม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) ค่ะ