เทคนิคการใช้ Microsoft PowerPoint เพื่อนำเสนอแบบมืออาชีพ

PPT 2016
วันพฤหัสบดีและศุกร์ที่ 22 – 23 ธันวาคม 2559
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้จัดอบรมหลักสูตร
“เทคนิคการใช้ Microsoft PowerPoint เพื่อนำเสนอแบบมืออาชีพ”
โดยมีอาจารย์นวลปราง แสงอุไร อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นวิทยากรในการอบรม
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900)