การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับประชาชน และบุคลากรในท้องถิ่น ครั้งที่ 11

ARIT 2016
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับประชาชน และบุคลากรในท้องถิ่น ครั้งที่ 11”
โดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
อบรมระหว่างวันที่ 15 ธันวาคม 2559 – 15 มกราคม 2560
รายละเอียดโครงการ และแบบตอบรับ คลิก