โครงการ “Open Cabling System for The Future”

วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ได้เข้าร่วมอบรมโครงการ “Open Cabling System for The Future”
ณ ห้องเจ้าพระยา อาคาบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
IMG_6166-horz-vert