เทคนิคการใช้ระบบ e-Learning ในศตวรรษที่ ๒๑

วันจันทร์และวันอังคารที่ ๓๐ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้ระบสารสนเทศเพื่อการศึกษาให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย
“เทคนิคการใช้ระบบ e-Learning ในศตวรรษที่ ๒๑” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ๙๐๐
IMG_5060-horz-vert