การเขียนแบบประเมิณค่างาน และการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ

วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2558 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ

“การเขียนแบบประเมิณค่างาน และการเขียนคู่มือการปฏิบัติงานจากงานประจำ

เพื่อใช้ขอกำหนดตำแหน่งและการแต่งตั้งบุคลากรสายสนับสนุนให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น”

ณ ห้องศรีสยาม ชั้น 4 อาคารราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

IMG_3372-horz-vert