ประชุมตรวจสอบเนื้อหารายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปออนไลน์ (e-learning)


วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) เพื่อใช้ในการประชุมตรวจสอบเนื้อหารายวิชาหมวดศึกษาทั่วไปออนไลน์ (e-learning) จัดขึ้นโดยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์