ประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 4/2563


วันพุธที่ 29 มกราคม 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้มีการประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และกำหนดราคากลางงานจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ