บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดเตรียมระบบออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM) 

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดเตรียมระบบออนไลน์ (โปรแกรม ZOOM) 👩🏻‍💻👨🏻‍💻 ในการประชุมคณะกรรมการสภาวิชาการ ครั้งที่ 5/2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์