ทดสอบระบบประชุมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Google Meet 

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายบุญญา วาสี และว่าที่ร้อยตรีนพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ทำการทดสอบระบบประชุมออนไลน์ผ่านแอพพลิเคชั่น Google Meet 👨🏻‍💻📲 ร่วมกับตัวแทนผู้เข้าร่วมได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน และประธานหน่วยอนุรักษ์ฯ และกลุ่มประสานงานการลงนาม MOU 🤝 และกลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการ “การศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคมและวัฒนธรรมตลอดลุ่มน้ำบางปะกงรองรับการเติบโตและขยายเมืองรองรับการเติบโตของพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก” ที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563