แบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ARIT Survey 2020

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ 🖱