จำแนกหนังสือที่มีอายุการใช้งาน 20 ปีขึ้นไป โดยไม่มีการยืมออกจากหอสมุดกลาง มรร. เมือง

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการจัดทำห้องหนังสือเก่า – หายาก 📚 ณ ศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เพื่อจำแนกหนังสือที่มีอายุการใช้งาน 20 ปีขึ้นไป โดยไม่มีการยืมออกจากหอสมุดกลาง มรร. เมือง เพื่อนำไปจัดขึ้นชั้นที่อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (บางคล้า) ชั้น 3 เพื่อให้เป็นแหล่งเก็บหนังสือเก่า – หายาก และใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ไม่สามารถหาซื้อได้จากสำนักพิมพ์ หรือจากร้านขสายหนังสือทั่วไป