พัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการฯ การใช้งาน Google Drive

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน “กิจกรรมอบรมการนำเทคโนโลยีประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน” โดยอบรมการใช้งาน Google Drive