พิธีมอบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ


วันศุกร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๙.๐๐ น. ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์วัชรี ปั้นนิยม รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นางสาวสมพร มานะวะ และว่าที่ร้อยตรี นพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้ที่ได้รับพระราชทาน ประจำปี ๒๕๕๗ และ ๒๕๕๘ ณ ห้องโชคอนันต์ อาคารเรียนรวมและอำนวยการ ชั้น ๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์