ประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2563 ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2563 📝 ณ ห้องประชุมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์