อบรมการใช้ซอฟต์แวร์ Plant Simulation


วันพุธถึงวันศุกร์ที่ 21- 23 สิงหาคม 2562 เวลา 8.30 – 16.30 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) เพื่อใช้อบรมการใช้ซอฟต์แวร์ Plant Simulation ภายใต้โครงการศึกษาและจัดทำมาตรการสำคัญภาครัฐเพื่อพัฒนาบุคลากรรองรับ EEC จัดโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์