โครงการ “การสร้างบทเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ (GE-Online)”

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การสร้างบทเรียนรายวิชาศึกษาทั่วไปออนไลน์ (GE-Online)” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 726 อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์