ฝึกอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปรายงานผลดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 9.30 น. – 12.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) ในการฝึกอบรมการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปรายงานผลดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมี ดร.วรี เรืองสุข รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนางสาลินี บุญนาค บุคลากรกลุ่มงานบริหารทั่วไป เข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าว จัดโดย กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์