แข่งขันสร้าง Infographic


วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 – 15.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ให้บริการห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ห้อง 900) เพื่อใช้ในการแข่งขันสร้าง Infographic ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับ ปวช. กิจกรรมดังกล่าวอยู่ในโครงการสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2562 “วิทยาศาสตร์ของพระราชาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” จัดโดย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์