ARIT News

ขอถวายพระพร

ขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงหายจากอาการประชวร และมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงในเร็ววัน ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้ากระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร และบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์

ARIT News

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2566

วันจันทร์ที่ 30 มกราคม 2566 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์#ขอบคุณรูปภาพจากงานประชาสัมพันธ์

ARIT News

โครงการสัมมนาปฏิบัติการ เรื่อง “การจัดทำแผนพัฒนาองค์กรตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระยะ 3 ปี”

วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 26 – 27 มกราคม 2566 เวลา 8.30 น. – 16.30 น.1. ผศ.ดร.สายฝน เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ3.อาจารย์สิทธิศักดิ์ อรรจนานนท์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ,4. ผศ.ดร.นลินา ไชยะ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ5. นางสาลินี บุญนาค ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ6. นางสาวประภัสสร จันทร์แก้ว หัวหน้าหน่วยงานวิทยบริการ7. นางสาวสมพร […]

ARIT News

อบรมหลักสูตร “คลินิกให้คำปรึกษาการดำเนินการตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3”

วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 15.30 น. – 16.30 น.1. ดร.กฤษฎา พลอยศรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. นายสันติชัย วงษ์สุวรรณ บุคลากรหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร “คลินิกให้คำปรึกษาการดำเนินการตาม พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 3” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผ่านระบบการประชุมออนไลน์ (โปรแกรม Zoom)

ARIT News

โครงการ “อภิปรายและสังเคราะห์แบบทดสอบด้านดิจิทัลให้ได้มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์”

วันอังคารและวันพุธที่ 24 – 25 มกราคม 2566 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ได้จัดโครงการ “อภิปรายและสังเคราะห์แบบทดสอบด้านดิจิทัลให้ได้มาตรฐาน มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์” เพื่อให้ได้แบบทดสอบที่มีมาตรฐาน สามารถสอบนักศึกษาปริญญาตรี เป็นแบบทดสอบที่สามารถปรับปรุง และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืน โดยมีคณะอาจารย์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมอภิปรายในโครงการดังกล่าว วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 มีการแบ่งกลุ่มออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้กลุ่มที่ 1 มีวิทยากร ดังนี้– ผศ.ดร.สายฝน […]

ARIT News

โครงการอบรมหลักสูตรกฏหมายมหาชนกับการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (Public Lar with Rajabhat Rajanagarindra University Management Programme)

วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ที่ 19 – 20 มกราคม 25661. ผศ.ดร.นลินา ไชยะ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. นางสาลินี บุญนาค ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ3. นางสาวประภัสสร จันทร์แก้ว หัวหน้าหน่วยงานวิทยบริการ4. นางสาวสมพร มานะวะ หัวหน้าหน่วยงานบริหารงานทั่วไป5. นายธีรพล ปฏิแพทย์ บุคลากรหน่วยงานวิทยบริการได้เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรกฏหมายมหาชนกับการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ (Public Lar with Rajabhat Rajanagarindra University Management Programme) และ […]

ARIT News

ประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการสรุปผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์

วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 10.30 น.1. ผศ.ดร.นลินา ไชยะ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ2. นางสาลินี บุญนาค ผู้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศได้เข้าประชุมเพื่อหารือเกี่ยวกับการสรุปผลการดำเนินงานโครงการยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ปี 2565 ทั้ง 4 ยุทธศาสตร์ เพื่อทำรูปเล่มและแคตตาล๊อคผลิตภัณท์ทั้งหมด ที่มหาวิยาลัยเข้าไปมีส่วนรวมในการพัมนา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรกิจ ทองสุก รองอธิการบดี เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ห้องมหาชนก ชั้น 5 อาคารเรียนรวมและอำนวยการ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์#ขอบคุณรูปภาพจากงานประชาสัมพันธ์ค่ะ