20 กันยายน 2558 | วันเยาวชนแห่งชาติ National Youth Day

 

 

เยา

20 กันยายน 2558 | วันเยาวชนแห่งชาติ National Youth Day

ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนได้ตระหนักว่า เยาวชนต้องเข้ามามีส่วนร่วม

รับผิดชอบในการพัฒนาชาติให้มีความมั่นคง และเจริญรุ่งเรืองโดยเริ่มจากการพัฒนาตนเอง

ให้เป็นผู้ที่มีค่านิยมที่ถูกต้อง ภูมิใจและหวงแหนอนุรักษ์ซึ่งความเป็นไทย อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทย

รู้จักการอดออม รวมทั้งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

ยึดมั่นการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข