5 ส ประจำปีการศึกษา 2563

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2563 เวลา 11.30 น. ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาจารย์พงศธร ปาลี รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป อาจารย์วัชรี ปั้นนิยม รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มงานวิทยบริการ และอาจารย์สรรเสริญ รองผู้อำนวยการฯ กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยนางสาวสมพร มานะวะ หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการฯ เข้าร่วมรับฟังการสรุปผลการดำเนินการประเมินคุณภาพ 5 ส ประจำปีการศึกษา 2563 ระดับมหาวิทยาลัย (รูปแบบออนไลน์) โดยมีคณะกรรมการ ดังนี้
1. ผู้ช่วยพิภัทรา สิมะโรจนา ประธานกรรมการ
2. คณบดีทุกคณะ กรรมการ
3. นายวิฑูรย์ พูลสวัสดิ์ กรรมการและเลขานุการ
4. นางสาวสุชาดา ทับศรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ