อบรมหลักสูตร Aruba Controller Initoal and Setup Training

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. นายบุญญา วาสี ว่าที่ร้อยตรี นพดล เวศวงศ์ษาทิพย์ และนายภิญโญ สารนาถ บุคลากรกลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้เข้าอบรมหลักสูตร Aruba Controller Initoal and Setup Training ณ ห้องประชุม หอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในเมือง