นักศึกษาที่สอบผ่านการทดสอบความสามารถด้านดิจิทัล


นักศึกษาที่สอบผ่านการทดสอบความสามารถด้านดิจิทัล ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ สามารถรับเกียรติบัตรได้ที่คณะตามที่สังกัดค่ะ