รายงานผลการดำเนินงานตามรอบระยะเวลาบำรุงรักษา โปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e – Document)

วันศุกร์ที่ 16 ตุลาคม 2563 เวลา 10.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ บริษัท วิชั่นเน็ต จำกัด (IT Support Department) ได้จัดการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามรอบระยะเวลาบำรุงรักษา โปรแกรมระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e – Document) 📝 ในระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 – 9 ตุลาคม 2563 โดยมีบุคลากรผู้ใช้งานระบบดังกล่าวเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ในเมืองค่ะ