โครงการ “พัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21

วันเสาร์ที่ 16 และ วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม 2563 กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดเตรียมห้อง ระบบ และอุปกรณ์สำหรับการประชุมออนไลน์ 👨🏻‍💻👩🏻‍💻 ในโครงการ “พัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อรองรับระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 (ครูของโรงเรียนที่มีคะแนน o-net สูง)” 📝 จัดโดย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์