ไหว้พระพรหมเพื่อเป็นสิริมงคลรับปีใหม่

วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 7.45 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นำโดย ดร.ณรงค์ศักดิ์ พุดเผือก ผู้อำนวยการ ดร.วรี เรืองสุข และ อาจารย์วัชรี ปั้นนิยม รองผู้อำนวยการ
พร้อมทั้งบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมไหว้พระพรหมเพื่อเป็นสิริมงคลรับปีใหม่ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์