การเช่าสิทธิ์การใช้ชุดโปรแกรม Video Conference

วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดการประชุมผู้บริหารคณะ/สถาบัน/ศูนย์/สำนัก เพื่อชี้แจงในการเช่าสิทธิ์การใช้ชุดโปรแกรมวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Video Conference) สำหรับการจัดการเรียนการสอน ดังนั้น เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน เป็นการปรับการบริหารจัดการเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการและการเผ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid – 19) ทั้งการเรียนการสอนและการประชุมให้เป็นแบบออนไลน์ค่ะ